CUBILOO

Vilkår og betingelser konkurrence

 

Vilkår og betingelser

De heldige vindere af Facebook konkurrencen skal ibrugtage kabinerne inden den 31. December 2018.  

Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S

Almindelige betingelser for leje af interim bade- og toiletkabine

Anvendelsesområde

§ 1

Nærværende almindelige betingelser er gældende for udlejning af interim bade- og toiletkabiner i henhold til udlejers skriftlige tilbud og ordrebekræftelse.

Aftalens omfang er angivet i tilbud og ordrebekræftelsen, og aftalen omfatter transport til og fra opstillingsadresse, opstilling, tilslutning, leje, service, nedtagning og rengøring af det lejede.

Det lejedes stand

§ 2

Udlejer skal ved lejeperiodens begyndelse levere det lejede i rengjort og driftsklar stand.

Lejer skal tilbagelevere det lejede i væsentligt samme stand, idet det lejede rengøres ved lejemålets ophør af udlejer for lejers regning som fastsat i ordrebekræftelsen.

Såfremt der ved tilbagelevering er skader på det udlejede udbedres disse af udlejer for lejers regning.

Brugers forkerte anvendelse af det lejede, herunder ved at smide genstande som hygiejnebind, kondomer, legetøj m.v. i kværnen, betragtes som misligholdelse. Udbedring heraf vil blive udført af udlejer for lejers regning.

Udlejer er berettiget til at fakturere lejer for ekstra omkostninger til afsluttende rengøring, såfremt det lejedes stand er uhygiejnisk ved returneringen, idet almindelige rester af sæbe og kalk betragtes som acceptabelt.

Udlejer foretager fotoregistrering af eventuelle uacceptable forhold, som medsendes ved fakturering.

Lejeperioden

§ 3

Lejeaftalen er gældende for den lejeperiode der er angivet i udlejers ordrebekræftelse. 

Lejer hæfter dog for den aftalte leje i perioden indtil lejer stiller (ved meddelelse til udlejer) det lejede til rådighed for tilbagetagelse.

Lejeaftalen er uopsigelig fra begge parters side i en aftalt lejeperiode.

Ved lejeaftaler uden fast slutdato, er i ordrebekræftelsen angivet en minimumslejeperiode. Efter udløbet af denne minimumslejeperiode kan lejemålet opsiges af lejer med 30 dages varsel.

Risiko

§ 4

I lejeperioden hæfter lejer for enhver risiko vedrørende det lejede, og risikoen omfatter herunder alle typer af skader, tyveri, hærværk og forkert anvendelse af det lejede samt personskade.

Lejer bærer endvidere risikoen for frostsprængninger og for fuld tømning af vandsystemet inden tilbagelevering.

Det påhviler udlejer at foretage eftersyn af det lejede umiddelbart efter endt lejeperiode.

Udlejer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre under lejeperioden, uanset anvendelse af det lejede.

Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder dog ikke, hvor lejer kan påvise at udlejer har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Udlejer er dog under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, herunder huslejetab, udgifter til genhusning m.v. og udlejers samlede erstatningsansvar kan ikke overstige den samlede leje i henhold til ordrebekræftelsen.

§ 5

Lejer er uberettiget til at videreudlåne eller videreudleje det lejede uden for det projekt (opstillingsadresse), der er angivet i udlejers ordrebekræftelse.

Opstilling og montering m.v.

§ 6

Det påhviler lejer inden udlejers afgivelse af tilbud at gøre opmærksom på specielle forhold, herunder størrelse og indretning af badeværelser samt andre relevante forhold for udlejers tilbudsgivelse.

§ 7

Lejer skal anvise placering af det lejede for opstilling og montering.

§ 8

Tilslutning af vand og afløb (inkl. ventiler og vand- og afløbsslange indtil 8 meter) til eksisterende installationer udføres af udlejer.

Transport

§ 9

Udlejer forestår transport af det lejede.

Forsikring

§ 10

Lejer anbefales at forsikre det lejede – da lejer bærer risikoen for det lejede, når dette er i lejers varetægt.

Pris

§ 11

De i ordrebekræftelsen anførte priser er gældende for lejeperioden.

I det omfang lejeperioden er mere end 12 måneder, er udlejer berettiget til at regulere prisen for den del af lejeperioden der ligger ud over 12 måneder. Regulering kan alene ske med ændringen i byggeindekset for den senest 12 måneders periode.

Ændringen af prisen skal varsles med en måneds varsel.

Udlejer fremsender faktura én gang om måneden. Lejer skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen af fakturaen betale denne.

Ved forsinket betaling er lejer forpligtet til at betale renter efter rentelovens regler.

Service

§ 12

Service omfatter almindelig løbende servicering af det lejede.

Service er inkluderet i de i ordrebekræftelsen anførte priser i det omfang det fremgår af ordrebekræftelsen.

Lejer eller bruger skal uden ugrundet ophold give udlejer meddelelse om behov for service. Udlejer har ret og pligt til at udføre service af det lejede. Lejer og eventuel bruger er uberettiget til at udføre reparationer eller service på det lejede.

Servicetilkald der kan henføres til lejers eller brugers misligholdelse af det lejede, faktureres særskilt. Dette gælder både indenfor sædvanlig arbejdstid, som udenfor sædvanlig arbejdstid, såfremt servicekaldet kan henregnes til forkert brug af det lejede, jf. § 2 om forkert brug.

Misligholdelse

§ 13

I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan en part bringe aftalen til ophør uden varsel.

Lejer kan dog ikke bringe aftalen til ophør såfremt udlejer inden 3 arbejdsdage efter modtagelse af påkrav herom, har bragt en eventuel væsentlig misligholdelse til ophør.  

Ved lejers væsentlige misligholdelse af lejeaftalen, uanset årsag hertil, er lejer forpligtet til at betale 50 % af lejen i restlejeperioden, som erstatning for positiv opfyldelsesinteresse. Erstatningen forfalder samtidig med meddelelse om ophør af aftalen fremkommer til lejer.  

I tilfælde af manglende betaling, anden væsentlig misligholdelse af det lejede, er udlejer berettiget til, for lejers regning, at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.

Diverse

§ 14

Lejeaftalen er underlagt dansk ret, og enhver tvist der måtte udspringe af aftalen skal anlægges ved Retten i Glostrup.